Предстоящи информационни срещи на МИГ Свиленград Ареал

Във връзка с изпълнение на Стратегия за водено от общностите развитие на 06.06.2019г.(четвъртък) от 14:00 часа в конферентната зала на общинска библиотека Свиленград ще се проведе информационна среща, на която ще бъдат представени възможностите за кандидатстване по процедура № BG05M9OP001-1.046  „Достъп до заетост на територията на МИГ Свиленград Ареал“ по ОПРЧР. Пълният пакет с документи за кандидатстване е публикуван на сайта на МИГ Свиленград Ареал- www.migsvilengrad.org и в ИСУН 2020-htpp://eumis2020.government.bg/.Проектните предложения се подават в рамките на срока за кандидатстване на интернет адреса на модула за електронно кандидатстване на ИСУН 2020, където е налично ръководство за работа със системата. Срок за кандидатстване до 30.06.2019г.; 17:30 часа. Допустими кандидати по процедурата са всички работодатели.

 

На 06.06.2019г.(четвъртък) от 16:00 часа в конферентната зала на общинска библиотека Свиленград ще се проведе информационна среща, на която ще бъдат представени възможностите за кандидатстване по процедура BG05M9OP001-2.043 „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите на територията на МИГ Свиленград-Ареал “по ОПРЧР. Допустими кандидати по процедурата са всички работодатели.

 

На 07.06.2019г.(петък) от 14:00 часа в конферентната зала на общинска библиотека Свиленград ще се проведе информационна среща, на която ще бъдат представени възможностите за кандидатстване по процедура BG16M1OP002-3.010 – „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Свиленград Ареал” по ОПОС. Допустими кандидати по процедурата са НПО и Община Свиленград.

 

За повече информация: МИГ Свиленград Ареал, ул. „Септемврийци № 6, телефон:0887610006

 

ЗАПОВЯДАЙТЕ!