МИГ СВИЛЕНГРАД АРЕАЛ ПОДПИСА ДОГОВОР ПО МЯРКА 19.3 „ПОДГОТОВКА И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО НА МЕСТНИ ИНИЦИАТИВНИ ГРУПИ“

Проектното предложение на МИГ Свиленград ареал „Нови възможности за устойчиво оползотворяване на местните селскостопански продукти на територията на МИГ Свиленград Ареал“ бе одобрено за финансиране от УО на ПРСР 2014-2020 г. по мярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. Проекта  предвижда създаване на партньорство с местни инициативни групи от Италия и Испания и разработване на бъдещ трансграничен проект за сътрудничество.