МИГ „Свиленград-Ареал“ обябява процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: BG 05М2ОP001-3.006 МИГ „Свиленград Ареал – Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и трудно достъпните райони“ в изпълнение на Стратегия за ВОМР с подкрепата на ОП „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ” 2014 – 2020 

МИГ „Свиленград-Ареал“, кани желаещите да представят проектни предложения от стратегията за ВОМР на МИГ „Свиленград-Ареал“, посредством процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: BG 05М2ОP001-3.006 МИГ „Свиленград Ареал – Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и трудно достъпните райони.

Целта на процедурата  е да съдейства за Специфичната цел на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОП НОИР) по ИП 9.ii: „Повишаване броя на успешно интегрираните чрез образователната система деца и ученици от маргинализирани общности, включително роми“.

Основната цел на операцията по подхода ВОМР по ОП НОИР е подкрепа за социално включване на деца и ученици от маргинализираните групи чрез подобряване на достъпа им до качествено образование.

Специфични цели на операцията са:

а) повишаване на качеството на предучилищното и училищното образование, вкл. професионалното образование, в малките населени места;

б) подобряване на достъпа до предучилищното и училищното образование, вкл. професионалното образование, в малките населени места;

в) намаляване броя на необхванатите от образователната система, на отпадащите от училище и на преждевременно напусналите училище.

Допустими кандидати по настоящата процедура  са:

  • Община Свиленград
  • Детски градини;
  • Училища.

Допустими партньори по настоящата процедура са:

  • Община Свиленград
  • Детски градини;
  • Училища.
  • Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) регистрирани в обществена полза, съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Индикативният бюджет по настоящата процедура е в размер на 704 098,80 лв., който е разпределен както следва:

  • Общ размер на бюджета по първи прием: 704 098,80 лв.
  • Общ размер на бюджета по втори прием: остатъкът от неусвоения бюджет от първи прием.

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура:

50 000 лв.

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура:   293 370 лв.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: (https://еumis2020.government.bg, www.migsvilengrad.org и www.opnoir.bg)

Съгласно чл. 26, ал. 8 от ЗУСЕСИФ кандидатите по процедурата  може да искат разяснения във връзка с насоките за кандидатстване в срок до три седмици преди изтичането на срока за кандидатстване. Въпросите относно насоките за кандидатстване се задават в писмена форма и се изпращат на електронната поща на МИГ „Свиленград-Ареал“: migsvilengrad@mail.bg

Отговорите на въпросите на кандидатите се публикуват на интернет страницата на МИГ Свиленград Ареал и в ИСУН 2020 в 10-дневен срок от получаването им, но не по-късно от две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване. Няма да бъдат предоставяни отговори на въпроси, зададени по телефона. Няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси.

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg

 Крайният срок за представяне на проектно предложение по първи прием, подписано с квалифициран електронен подпис в системата ИСУН 2020, е 30.10.2019 г., 16:30 часа.

Документи за кандидатстване:

1.1_Обява

1.2.Условия за кандидатстване -ОПНОИР

Приложения за информация

Приложения за попълване

Условия за изпълнение