Предстоящи информационни срещи на МИГ Свиленград Ареал

Във връзка с изпълнение на Стратегия за водено от общностите развитие на 16.08.2019г.(петък) от 14:00 часа в малката заседателна зала на общинска администрация Свиленград ще се проведе информационна среща, на която ще бъдат представени възможностите за кандидатстване по процедура № BG 05М2ОP001-3.006 МИГ Свиленград Ареал – Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и трудно достъпните райони от ОПНОИР. Пълният пакет с документи за кандидатстване е публикуван на сайта на МИГ Свиленград Ареал – www.migsvilengrad.org  и в ИСУН 2020- htpp://eumis2020.government.bg/. Проектните предложения се подават в рамките на срока за кандидатстване на интернет адреса на модула за електронно кандидатстване ИСУН 2020, където е налично ръководство за работа със системата. Срок за кандидатстване – до 30.10.2019г.; 16:30 часа.

На 16.08.2019г.(петък) от 16:00 часа в малката заседателна зала на общинска администрация Свиленград ще се проведе информационна среща, на която ще бъдат представени възможностите за кандидатстване по мярка 7.5 процедура № BG06RDNP001-19.286 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура, туристическа инфраструктура и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ от ПРСР. Срок за кандидатстване – до 20.11.2019г.; 16:30 часа.

 

За повече информация: МИГ Свиленград Ареал, ул. „Септемврийци № 6