Проведен информационен ден във връзка с прием на проектни предложения по Мярка 7.5 от ПРСР 2014-2020 към СВОМР на МИГ Свиленград Ареал

На 16.08.2019 г., в Малка зала на Об А Свиленград се проведе информационна среща по Процедура №BG06RDNP001-19.286 на МИГ Свиленград Ареал по Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура, туристическа инфраструктура и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ към СВОМР на МИГ Свиленград Ареал от ПРСР 2014-2020 г.

На срещата присъстваха общо 16 представители на допустимите кандидати –  община Свиленград, юридически лица с нестопанска цел /ЮЛНЦ/, регистрирани по закона за юридическите лица с нестопанска цел, читалища, регистрирани по Закона за читалищата.

Представена беше общата цел на процедурата, основната и специфични цели на операцията, допустимите кандидати и партньори, целевите групи, допустимите дейности по конкретната процедура, очакваните резултати, индикатори, размер на безвъзмездната финансова помощ. Разгледани и разисквани  бяха изискуемите документи.  Посочен бе срокът и начинът на кандидатстване в системата ИСУН 2020. Участниците в срещата посочиха своите данни за връзка в присъствен списък и взеха активно участие с въпросите си в информационната среща.