Проведен информационен ден по ОПНОИР 2014-2020

На  16.08.2019 г. в сградата на община Свиленград се проведе информационна среща във връзка с обявен прием за проектни предложения по процедура BG 05М2ОP001-3.006 МИГ „Свиленград Ареал – Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и трудно достъпните райони“ по  ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

На срещата присъстваха  представители на  община Свиленград, училища, детски градини и НПО. Присъстващите заинтересовани страни бяха подробно запознати с условията за кандидатстване, целта на процедурата, допустимите дейности, разходи, финансовите параметри и критериите за оценка на проектните предложения, както и със срока за изпълнение на проектите и крайните срокове за кандидатстване.

Срещата премина при засилен интерес. Участниците проявиха активност и заинтересованост по процедурата.