РАБОТНА СРЕЩА НА МИГ СВИЛЕНГРАД АРЕАЛ

В изпълнение на проект „Нови възможности за  устойчиво оползотворяване на местните селскостопански продукти  на територията на МИГ Свиленград Ареал“ по процедура „Подбор на проектни предложения за подготвителни дейности за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество“, подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 – 2020 г. на 01.10.2019 г., в град Свиленград бе проведена работна среща във връзка с изпълнение на проект „Нови възможности за  устойчиво оползотворяване на местните селскостопански продукти  на територията на МИГ Свиленград Ареал“, дейност 1 „Създаване на работна група, включваща представители на екипа на МИГ, на Управителния съвет или  членове на Общото събрание на МИГ. Организиране и провеждане  на заседания и срещи за планиране, организиране и координиране на дейностите“. На срещата присъстваха членовете на УС и екипът на МИГ Свиленград Ареал.

На по-ранен етап по проекта е направено „Предварително проучване и сравнителен анализ на различни продукти, услуги и търговски марки, използвани и прилагани успешно в други държави в Европа и извън Европа за устойчиво местно развитие, прилагани от местни инициативни групи или земеделски производители с оглед потенциалното им приложение от МИГ Свиленград Ареал“. Документът включва териториите на МИГ Свиленград Ареал и потенциалните ни партньори – Asociación para el Desarrollo Rural Campoder и GRD Nordeste de la región de Murcia – район Мурсия, Испания и Местна инициативна група „Югоизточен Барезе” – Италия. Позовавайки се на него на работната среща бяха обсъдени секторите, в които териториите са силно и слабо развити и как могат ползотворно да си сътрудничат.