ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

На вниманието на членовете на общото събрание на Места инициативна група „Свиленград Ареал“.

Уведомяваме Ви, че на 16.10.2019г. от 16:00 часа в  офиса на МИГ Свиленград ареал в гр. Свиленград, ул. „Септемврийци“ № 6 ще се проведе заседание на ОС на МИГ „Свиленград ареал“ при следния:

 

Дневен ред

  1. Вземане на решение за кредитиране на МИГ „Свиленград-Ареал“ от ФОНД ФЛАГ.
  2. Вземане на решение за освобождаване на членове от ОС/УС на МИГ.
  3. Вземане на решение за прием на нови членове в ОС/УС на МИГ.

 

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден в 17:00 ч., на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.