МИГ Свиленград Ареал“ обявява обществено обсъждане на Проект на Условия за кандидатстване и приложения към тях по  Процедура №  BG06RDNP001-19.230 „МИГ Свиленград ареал – Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности на територията на МИГ Свиленград Ареал“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 17.00 часа на 06.11.2019г.(включително) на електронна поща: migsvilengrad@mail.bg

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо(e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат .word

Документи за информация

Документи за попълване

Документи към Условия за изпълнение 6.4_

Обява 6.4.

Условия за кандидатстване Свиленград 6.4.

Условия за изпълнение