ПЪРВИ СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ КЪМ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР НА МИГ СВИЛЕНГРАД АРЕАЛ

На 29.10.2019г., председателят на Управителния съвет на МИГ Свиленград Ареал – Надя Пеева  и Кмета на Община Свиленград, инж. Георги Манолов подписаха Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП Развитие на човешките  ресурси, съфинансирана от Европейския социален фонд .

Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за реализирането на одобрен проект № BG05M9OP001-2.043-0001 „Социално – икономическа интеграция на маргинализираните общности на територията на община Свиленград“.

Сключеният договор е на стойност 233 915,18 лв. с продължителност 16 месеца  и предвижда действия за подпомагане на интеграцията на пазара на труда, чрез предоставяне на възможност за включване в заетост на 32 лица и подобряване на техния достъп до социални и здравни услуги.