ЧЕТВЪРТИ СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ПО ОП РЧР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ КЪМ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР НА  МИГ СВИЛЕНГРАД АРЕАЛ

 На 20.12.2019г., председателят на Управителния съвет на МИГ Свиленград Ареал – Надя Пеева  и Кмета на Община Свиленград, арх. Анастас Карчев подписаха Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП Развитие на човешките  ресурси, съфинансирана от Европейския социален фонд .

Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за реализирането на одобрен проект № BG05M9OP001-1.052-0001 Младите хора на община Свиленград-активни участници на пазара на труда.

Сключеният договор е на стойност 68 094,62 лв. с продължителност 10 месеца  и предвижда дейности свързани с провеждане на обучение за придобиване на ключова компетентност, включване в заетост на младежи до 29 години и доставка на оборудване и консумативи.

Чрез реализирането на договора ще се постигне подпомагане на безработни млади хора със средно и висше образование до 29-годишна възраст вкл., които не участват в заетост, образование или обучение за намиране на работа, адаптация и повишаване на конкурентоспособността им за трайно включване в пазара на труда.