МИГ СВИЛЕНГРАД АРЕАЛ ОТЧИТА ИЗМИНАВАЩАТА 2019 Г. КАТО АКТИВНА, ОБЕЩАВАЩА И ПОЛЗОТВОРНА

МИГ СВИЛЕНГРАД АРЕАЛ ОТЧИТА ИЗМИНАВАЩАТА 2019 Г. КАТО АКТИВНА, ОБЕЩАВАЩА И ПОЛЗОТВОРНА

 

През изтичащата 2019 г. МИГ Свиленград Ареал  постигна голям напредък в изпълнението на Стратегията за Водещо от общностите местно развитие. Разработени, одобрени и обявени бяха пакет  документи за кандидатстване по:

Програма за развитие на селските райони  20147-2020 г.

  • Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“;
  • Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура, туристическа инфраструктура и малка по мащаб туристическа инфраструктура“;
  • Мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“;

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

  • Мярка 1.1. „Достъп до заетост на територията на МИГ Свиленград-Ареал“;
  • Мярка 1.3 „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора“ ;
  • Мярка 2.1 „Социално –икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите на територията на МИГ Свиленград Ареал“;

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

  • „Младите хора на община Свиленград-активни участници на пазара на труда“

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

  • BG16RFOP002-2.025 – МИГ-Свиленград-Ареал „Капацитет за растеж на МСП на територията на МИГ-Свиленград-Ареал“;

Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.

  • „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на Миг Свиленград Ареал”;

По всеки прием бе проведен информационен ден и обучения за разработване на проектните предложения.

По време на проведените информационни кампании и обучения от страна на потенциалните бенефициенти бе показан голям интерес.

По процедурата за подбор на проектни предложения по ОП „Околна среда“ 2014-2020 г. –  „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на Миг Свиленград Ареал” и Програма за развитие на селските райони  20147-2020 г. – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура, туристическа инфраструктура и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ все още тече оценка на постъпилите проектни предложения.

По Програма за развитие на селските райони  20147-2020 г. – Мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ към този момент тече срокът за подаване на проектни предложения, които ще бъдат оценявани през 2020г.

През месец декември 2019г. приключи оценката на постъпилите проектни предложения по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. МИГ Свиленград ареал одобри три проектни предложения. Към момента се очаква становището на Управляващия орган на програмата.

От  Програма за развитие на селските райони  2014-2020 г. – по Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ и Мярка 7.11 все още се очаква становището Държавен фонд Земеделие по проведените оценки.

 

През 2019г. са сключени следните договори:

 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. – 4 бр. сключени договори

–     Мярка 1.3 „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора“ – 3 договора ;

–     Мярка 2.1 „Социално –икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите на територията на МИГ Свиленград Ареал“ – 1 договор;

 

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 – договори –  2 бр. сключени договора.

–     BG16RFOP002-2.025 – МИГ-Свиленград-Ареал „Капацитет за растеж на МСП на територията на МИГ-Свиленград-Ареал“ –

 

Екипът на МИГ Свиленград Ареал взе участие в редица срещи, допринасящи за по – облекчени и в полза на бенефициентите условия за кандидатстване и изпълнение на подписаните договори, срещи с други МИГ и УО за по – ползотворна и облекчена администрация.

 

Извън рамките на стратегията за водено от общностите местно развитие, МИГ Свиленград ареал подписа договор за изпълнение на  проект по Мярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от ПРСР 2014-2020. Проектът е насочен към създаване на нови възможности за  устойчиво оползотворяване на местните селскостопански продукти  на територията на МИГ Свиленград Ареал. Осъществена бе работна среща с цел създаване на работна група, включваща представители на екипа на МИГ, на Управителния съвет и членове на Общото събрание на сдружението. Организирани и проведени бяха заседания и срещи за планиране, организиране и координиране на дейностите. Направено бе предварително проучване и сравнителен анализ на различни продукти, услуги и търговски марки, използвани и прилагани успешно в други държави в Европа и извън Европа за устойчиво местно развитие, прилагани от местни инициативни групи или земеделски производители с оглед потенциалното им приложение от МИГ Свиленград Ареал“. Позовавайки се на него на работната среща бяха обсъдени секторите, в които териториите са силно и слабо развити и как могат ползотворно да си сътрудничат Документът включва териториите на МИГ Свиленград Ареал и потенциалните ни партньори – Asociación para el Desarrollo Rural Campoder и GRD Nordeste de la región de Murcia – район Мурсия, Испания и Местна инициативна група „Югоизточен Барезе” – Италия. Екипът на МИГ  и представители на УС  осъществиха две посещения на потенциалните партньори.  На срещите бяха обсъдени възможностите за устойчиво оползотворяване на местните селскостопански продукти, както и идеи за дейности, които да бъдат включени в бъдещия проект за сътрудничество. През 2020 г. предстои МИГ Свиленград ареал да кандидатства с проект за сътрудничество, общи дейности и цели с партньорите.