МИГ Свиленград Ареал с изчерпан бюджет при първи краен срок за подаване на проектни предложения по процедура №BG05MOP001-3.006 МИГ Свиленград Ареал – Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони“ по ОПНОИР 2014-2020 г.

Във връзка с прием на проектни предложения по екипът на МИГ Свиленград Ареал уведомява своите потенциални бенефициенти по процедурата, че поради изчерпан бюджет няма налични средства по процедурата за втори прием на проектни предложения и същата е приключена. Към момента УО на ОПНОИР извършва проверка на оценителната процедура, проведена от МИГ Свиленград Ареал, в съответствие с чл.47, ал.1 на ПМС №161/2016 г. В случай, че след приключване на проверката от страна на УО и сключване на договори за представяне на БФП от страна на МИГ има неусвоен финансов ресурс по процедурата, същата може да бъде отворена отново със втори краен срок за прием на проектни предложения съгласно Условия за кандидатстване и нормативните разпоредби.