ОБЯВА

През 2019 г. МИГ Свиленград Ареал обяви прием на проекти по три процедури с финансовата подкрепа но Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. До момента има сключени седем договора с бенефициенти по програмата. Налични са остатъчни средства по две от процедурите. През 2020 г. МИГ Свиленград Ареал планира да обяви втори прием за подбор на проектни предложения по следните мерки:

  1. МЯРКА „Достъп до заетост на територията на МИГ Свиленград-Ареал“.

ОДОБРЕНИ СРЕДСТВА ПО МЯРКАТА: 524 196,31 лв.

ОСТАТЪЧНИ  СРЕДСТВА ПО МЯРКАТА: 121 217,69 лв.

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ за един  проект: 39 116 лв.

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект: 121 217,69 лв.

 

Допустими кандидати и партньори:

Работодатели

 

 

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

Дейност 1 –     Предоставяне на посреднически услуги на пазара на труда, активиране на неактивни лица, организиране и участие в трудови борси и др. подкрепящи услуги за заетост.

1.1.Посредническа дейност на пазара на труда

1.2.Активиране на неактивни лица

1.3.Организиране и участие в трудови борси

Дейност 2 – Осигуряване на придобиване на нови професионални знания и умения, вкл.  обучение в ключови компетентности, съгласно Европейската квалификационна рамка

2.1. Предоставяне на обучение за придобиване на нова или повишаване на съществуващата професионална квалификация

2.2.Обучение за придобиване на ключови компетентности на безработни и неактивни лица

  1. Наемане на работа на безработни и/или неактивни лица – ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ДЕЙНОСТ

Дейност 4-Инвестиции за подобряване качеството на работните места чрез оборудване и адаптиране при откриването на нови работни места

 

Допустими целеви групи:

-Безработни или неактивни лица на възраст между 30 и 54г. вкл.

-Безработни или неактивни лица с ниско образование на възраст между 30 и 54 г. вкл.

-Безработни или неактивни лица над 54 годишна възраст.

 

 

  1. МЯРКА-Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите на територията на МИГ Свиленград-Ареал “

 

ОДОБРЕНИ СРЕДСТВА ПО МЯРКАТА: 233 915,18 лв.

ОСТАТЪЧНИ  СРЕДСТВА ПО МЯРКАТА: 411 498,82лв.

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект: 39 116 лв.

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект: 234 696 лв.

 

Кандидати по настоящата процедура могат да бъдат:

Доставчици на социални услуги;

Работодатели

 

Партньори по настоящата процедура могат да бъдат:

-Доставчици на социални услуги;

-Доставчици на здравни услуги;

-Община Свиленград;

-Неправителствени организации;

-Читалища, регистрирани по Закона за Читалищата;

-Работодатели

 

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

  1. Направление „Подобряване достъпа до заетост“:
  2. Направление „Подобряване достъпа до образование“:
  3. Направление „Подобряване достъпа до социални и здравни услуги“:
  4. Направление „Развитие на местните общности и преодоляване на

негативните стереотипи“:

 

Допустими целеви групи:

-Роми;

-Хора в риск и/или жертва на дискриминация;

 

 

Всички допустими кандидати и партньори по мерките могат да заявят своя интерес за кандидатстване и да зададат въпросите си в офиса на МИГ на ул. „Септемврийци № 6 до 10 януари 2020г.