СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ КЪМ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР НА  МИГ СВИЛЕНГРАД АРЕАЛ ПО ОП РЧР 2014-2020

Местна инициативна група Свиленград Ареал започва новата 2020 година с подписване на нови три договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ към Стратегията за водено от общностите местно развитие. Договорите са сключени с  ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД,  „БУРДЕНИС379 ООД  и „ ДАН КОЛОВ-ДМГ“  ЕООД.

Чрез реализирането на договорите ще се постигне включване или реинтегриране в пазара на труда на безработни и неактивни лица, създаване на нови работни места и повишаването квалификацията на населението. Тази цел ще бъде постигната чрез комбинация от дейности за осигуряване на заетост, придобиване на нови умения, включително на работното място и  подобряване качеството на работните места чрез оборудване и адаптиране при откриването на нови работни места.

Одобрените  проекти са на стойност 524 196,31 лв. и се финансират от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., по процедура № BG05M9OP001-1.046 МИГ Свиленград-Ареал-Достъп до заетост на територията на МИГ Свиленград-Ареал.

 

По процедурата са подадени и одобрени за финансиране 3 проектни предложения. Поради останали средства  по мярката предстои да бъде обявен втори прием.