МИГ Свиленград Ареал“ обявява обществено обсъждане на Проект на Условия за кандидатстване и приложения към тях по  Процедура № BG06RDNP001-137 МИГ Свиленград ареал мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4. „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 17.00 часа на 20.02.2020г.(включително) на електронна поща: migsvilengrad@mail.bg

Предложенията и коментарите се представяха като свободен текст в рамките на електронното писмо(e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат .word.

4.1_Обява

4.1 Условия за изпълнение

4.1. Условия за кандидатстване 4.1

Документи за информация по подмярка 4.1

Документи за кандидатстване по подмярка 4.1

Документи към Условия за изпълнение 4.1