ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

На вниманието на членовете на общото събрание на Места инициативна група „Свиленград Ареал“.

Уведомяваме Ви, че на 24.03.2020г. от 16:00 часа в Малката заседателна зала на Общинска администрация Свиленград ще се проведе заседание на Общото Събрание на МИГ „Свиленград ареал“ при следния:

Дневен ред

  1. Приемане на годишен доклад за дейността на сдружението за 2019г. и годишен финансов отчет за 2019 г.
  2. Приемане на годишна програма за 2020г.
  3. Приемане на бюджет за 2020г.

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден в 17:00 ч., на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.