Приключи оценката по процедура № BG06RDNP001-19.230 „МИГ Свиленград Ареал – Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности на територията на МИГ Свиленград Ареал“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Приключи оценката по процедура № BG06RDNP001-19.230 „МИГ Свиленград Ареал – Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности на територията на МИГ Свиленград Ареал“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. в изпълнение на СВОМР за подбор на проекти по първи краен срок за кандидатстване до 16.30 часа на 28.01.2020 г. С Решение № 48/16.03.2020 г. на УС на МИГ беше одобрен Оценителен доклад на КППП. По процедурата в рамките на срока за кандидатстване постъпиха общо  11 броя проектни предложения, от които след провеждане на оценителна сесия Комисията за ППП е предложила за финансиране 5 броя проектни предложения, подредени по реда на тяхното класиране и размера на безвъзмездната финансова помощ, 6 броя резервни проектни предложения, подредени по реда на тяхното класиране, които успешно са преминали оценяването, но за които не достига финансиране. Предложени за отхвърляне проектни предложения по процедурата и основанието за отхвърлянето им няма. Общия размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 1 050 000лв. Общата сума предложена от комисията на безвъзмездната финансова помощ на одобрените за финансиране проектни предложения: 952 288,73лева. Налични средства, които остават: 97 711,27 лв. Предстои одобрение на Оценителния доклад, изготвен от КППП от страна на управляващия орган.