МИГ Свиленград ареал обявява за публично обсъждане пакет с документи за кандидатстване по Процедура № BG06RDNP001-058 МИГ Свиленград ареал – подмярка 4.2. Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти; мярка 4 „Инвестиции в материални активи“

 

Предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 17.00 часа на 31.03.2020г.(включително) на електронна поща: migsvilengrad@mail.bg

Предложенията и коментарите се представяха като свободен текст в рамките на електронното писмо(e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат .word.

Документи:

4.2_Обява

4.2. Условия за кандидатстване

Документи за кандидатстване по подмярка 4.2

Документи за информация по подмярка 4.2

4.2 Условия за изпълнение

Документи за изпълнение по подмярка 4.2