МИГ Свиленград ареал обявява за публично обсъждане пакет с документи за кандидатстване по Процедура № BG16M1OP002-3.028 „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Свиленград Ареал-2“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“

Предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 10.04.2020 г. 23:59 ч. (включително) на електронна поща: migsvilengrad@mail.bg

Предложенията и коментарите се представят като свободен текст в рамките на електронно писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат .word.

Документи:

Документи за информация

Документи за кандидатстване

Проект на Насоки за кандидатстване