Сключен е договор за безвъзмездна финансова помощ по проект ,,Изграждане на изложбена зала в гр.Свиленград и детска площадка в с.Капитан Андреево“, по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Днес на 27.05.2020 г. между МИГ Свиленград Ареал и община Свиленград беше сключен договор за безвъзмездна финансова помощ по проект ,,Изграждане на изложбена зала в гр.Свиленград и детска площадка в с.Капитан Андреево“, по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. на стойност 168 143,44 лв. Проекта ще се изпълнява в срок от 36 месеца. Дейностите по проекта предвиждат изграждане на детска площадка за възрастова категория 3-12 г., в с.Капитан Андреево, Община Свиленград и изграждане на изложбена зала към Общински исторически музей, гр.Свиленград и необходимото оборудване към нея.