МИГ СВИЛЕНГРАД АРЕАЛ ПОДПИСА ТРИ ДОГОВОРА ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“


През месец май 2020г. бяха подписани три тристранни договора  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по  процедура “ BG 05М2ОP001-3.006 МИГ Свиленград-Ареал-Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и трудно достъпните райони“ към одобрената Стратегия за ВОМР на МИГ Свиленград Ареал, между УО на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, Местна инициативна група „Свиленград Ареал и бенефициенти по мярката.

За МИГ Свиленград Ареал договорите бяха подписани от Надя Пеева, Секретар на Община Свиленград и Председател на Управителния съвет на МИГ Свиленград Ареал. Договорът на Средно училище „Д-р Петър Берон“ на стойност 193 811,48 лева бе подписан от Мариян Боянов, директор на училището. Проектът „Знам и мога“ ще се изпълнява в партньорство с ОУ „Любен Каравелов“ и ПГССИ „Христо Ботев“ и включва разнообразни  дейности, като създаване на клубове по интереси, участия в конкурси и фестивали, честване на културни събития и организиране и провеждане на образователно тренировъчни лагери по интереси.

Вторият договор е с ОУ „Иван Вазов“ в партньорство с ОУ „Христо Ботев“. Договорът  на стойност 196 139,22 лева бе подписан от Ася Райкова, директор на училището. Проектът „Равен шанс за всички“ включва   дейности, като създаване на клубове по интереси, честване на празници и културни събития и участие в тренировъчни лагери.

Третият договор е с Община Свиленград в партньорство с Футболен клуб „Евророма“, Спортен клуб „Изида-Свиленград“ и Футболен клуб „Свиленград 1921“. Договорът  на стойност 275 861,34 лева бе подписан от арх. Анастас Карчев, Кмет на община Свиленград. Проектът „Заедно учим и творим“ включва   дейности за насърчаване на общуването между децата от детските градини от различни етноси чрез провеждане на съвместни образователни дейности, изяви, спортни мероприятия и др.  Създаване на футболна група, група по танци и организиране и провеждане на образователни лагери.

 Финансирането на трите проекта е на обща стойност 665 812,04 лв.  Договориран е почти целия бюджет и втори прием по процедурата няма да има.