Приключи приема на проектни предложения по първи краен срок за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-137 МИГ Свиленград ареал мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“

Днес, 08.06.2020 г., приключи приема на проектни предложения по първи краен срок за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-137 МИГ Свиленград ареал мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4. „Инвестиции в материални активи“. Получени са 6 броя проектни предложения, които предстои да бъдат оценени.