Промяна в Декларация за липса на основания за отстраняване – Приложение 3 от Документите за попълване по процедура №BG06RDNP001-19.286 – МИГ Свиленград ареал Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура, туристическа инфраструктура и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Във връзка със Заповед № РД09-442/04.06.2020 на Заместник министъра на земеделието, храните и горите е извършена промяна в декларацията за липса на основания за тстраняване – Приложение 3 от Документите за попълване по процедурата.

Прилагаме текста на новата декларация – Приложение № 3, която кандидатите следва да приложат към документите за кандидатстване.

Новата декларация е налична и на страницата на МИГ Свиленград Ареал, Секция „Отворени покана/процедури, файл „Декларация – Приложение 3 – нова“ – Декларация – Приложение 3 – нова