МИГ СВИЛЕНГРАД АРЕАЛ ПРОВЕДЕ ОБУЧЕНИЕ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО МЯРКА 4.2. „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ“  ПО ПРСР

На 23 юни 2020г. в залата на ДЦВХ „Дълголетие“ в гр. Свиленград се проведе обучение за  разработване на проекти по Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ по  Програма за развитие на селските райони.

На обучението бяха разгледани условията за кандидатстване, допустимите бенефициенти, дейности и разходи. Проведе се практическа работа в тестова среда в ИСУН 2020 включваща регистрация на профил, създаване и попълване на формуляр за кандидатстване, работа с КЕП-подписване на проектно предложение.

Специално  внимание се обърна на  изискуемите документи към формуляра. Важна част от програмата на обучението бяха и темите свързани с попълването на формуляра за кандидатстване и разглеждане на функционалностите на ИСУН 2020. В хода на събитието участниците проведоха дискусия помежду си.

Презентация от обучението може да откриете на интернет страницата ни в секция „Информационни материали“.