МИГ СВИЛЕНГРАД АРЕАЛ ПРОВЕДЕ ДВЕ ОБУЧЕНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ  НА ПРОЕКТИ ПО ОП РЧР

На 29 и 30 юни 2020г. в залата на ДЦВХ „Дълголетие“ в гр. Свиленград се проведоха две обучения за  изпълнение и отчитане на проекти по мерките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, включени в Стратегията за ВОМР на МИГ Свиленград Ареал.

В обученията се включиха  представители на общинска администрация и на фирмите със сключени договори по процедурите: BG05M9OP001-1.046 МИГ Свиленград-Ареал-Достъп до заетост на територията на МИГ Свиленград-Ареал, BG05M9OP001-1-052 „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора на територията на МИГ Свиленград Ареал “ и  BG05M9OP001-2.043 „МИГ Свиленград-Ареал-Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите на територията на МИГ Свиленград-Ареал “.

В рамките на обученията бяха разгледани основните задължения по сключените договори на бенефициентите, промените и измененията на договорите, изготвянето и актуализирането на график за избор на изпълнители и процедури за избор на изпълнители,  подготовката, подаването и верификацията на искания за плащане – авансови, междинни и окончателни, изискванията към документите и счетоводната отчетност, изискванията за визуализация и публичност по проектите. Бяха разгледани конкретни казуси и дадени примери от практиката на лектора на обучението. На участниците беше показано как следва да се изпълнява и отчита проекта чрез ИСУН 2020.

Лектор на обучението беше Христослава Георгиева, управител на „Дениси Консулт“ ЕООД.