ПЪРВИ УСПЕШНО ИЗПЪЛНЕН ПРОЕКТ ФИНАНСИРАН ПО СТРАТЕГИЯТА НА МИГ – СВИЛЕНГРАД АРЕАЛ

 „СТЕЛМАН“ ООД завърши успешно първия проект в изпълнение на Стратегията за местно развитие на МИГ- Свиленград Ареал, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020” в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“, приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП“ съфинансиран от Европейски фонд за регионално развитие на Европейския съюз.

Проектът „Устойчив растеж с повишен капацитет и производителност“  по процедура № BG16RFOP002-2.025 бе на стойност 389 710,17 лв., от които безвъзмездна финансова помощ 350 739,15  лева и 38 971,02 лв. собствен принос.

Основната цел на проекта е повишаване на производствения капацитет и устойчивото развитие на Стелман ООД. Тази цел е постигната посредством реализирането на инвестиционни дейности за внедряване на високотехнологично оборудване челен товарач и комбиниран багер – товарач.

Чрез проекта е постигнато оптимизиране на процесите свързани с товарене и подаване на инертни материали за производство на бетонови смеси и е повишен капацитета и  производителността на компанията. С внедряването  на нови високо-технологични решения допринасящи за по-продуктивно и отговорно използване на ресурсите: Hi-mate система за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност чрез Автоматично препоръчване на най-икономичния режим на работа и Кантарна система за определяне на точното количество на материала са намалени производствените разходи.