ВТОРИ СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-19.054 – 7.11 „СЪХРАНЯВАНЕ, РАЗВИТИЕ И ВАЛОРИЗИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИТЕ МЕСТНИ ИДЕНТИЧНОСТИ И МЕСТНАТА КУЛТУРА И СПОРТ“ ОТ ПРСР 2017-2020 Г. В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СВОМР НА МИГ СВИЛЕНГРАД АРЕАЛ

Днес, 13.07.2020 г., бе сключен договор между бенефициента Народно читалище „Просвета – 1870“, МИГ Свиленград Ареал и Държавен фонд „Земеделие“ за изпълнение на проект „Традиции и бъдеще за нашите деца“. Срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца, а стойността 19 558,00 лв. при 100% финансова подкрепа.  По проекта ще бъдат създадени  групи за обучение по стари занаяти, група по музикална терапия, група за възстановка на детски игри и обичаи от миналото и други съпътстващи изпълнението на договора доейности.

Това е вторият подписан договор от общо 5 по процедура № BG06RDNP001-19.054 – 7.11 „Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичните местни идентичности и местната култура и спорт“ от ПРСР 2017-2020 Г. в изпълнение на СВОМР НА миг Свиленград Ареал.