Приключи оценката по процедура за подбор на проекти с референтен номер № BG06RDNP001-137 МИГ Свиленград ареал мярка 4.1.  Инвестиции в земеделски стопанства на мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони“ 2014-2020 г.

 

 

Приключи оценката по процедура № BG06RDNP001-137 на МИГ Свиленград ареал мярка 4.1.  Инвестиции в земеделски стопанства в изпълнение на СВОМР за подбор на проекти с първи краен срок за кандидатстване до 16.30 часа на 08.06.2020 г. С Решение № 56/23.07.2020 на УС на МИГ Свиленград Ареал бе приет Оценителен доклад на Комисията за оценка на постъпилите проектни предложения. Регистрираните по процедурата проектни предложения са 6, одобрени за финансиране от МИГ Свиленград Ареал са 6 проектни предложения. Общата стойност на одобрената БФП след приключила оценка на проектните предложения по процедура № BG06RDNP001-19.137 е 314 752, 98 лв. Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 500 000 лв. Остатъчния ресурс е 185 247,02 лв. Предстои одобрение на процедурата за оценка на постъпилите проектни предложения от страна на ДФ „Земеделие“.