ВТОРИ УСПЕШНО ИЗПЪЛНЕН ДОГОВОР КЪМ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР НА  МИГ СВИЛЕНГРАД АРЕАЛ  

На 15.08.2020г. фирма „ МИГ-94“ ЕООД  приключи изпълнението на проект „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора във фирма „МИГ-94“ ЕООД. Чрез проекта се осигури заетост на млади хора, които търсят работа и реализация в сферата на туризма и по-конкретно в областта на хотелиерството и ресторантьорството и се постигна тяхното устойчиво  интегриране  на пазара на труда.

С изпълнението на договора се постигна подпомагане на безработни млади хора със средно и висше образование до 29-годишна възраст вкл., за намиране на работа, адаптация и повишаване на конкурентоспособността им за трайно включване в пазара на труда, както и за  предоставяне на нови възможности за подобряване на доходите и стандарта на живот на младите хора на територията на МИГ Свиленград Ареал.

По проекта се осигури заетост на 13 броя безработни млади лица, които придобиха  подходящи умения  съобразно спецификите на регионалния трудов пазар и търсенето от страна на работодателите.

Проектът „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора във фирма „МИГ-94“ ЕООД“ се финансира от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., по процедура BG05M9OP001-1-052 Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора на територията на МИГ Свиленград Ареал и е със стойност 65 845,05лева.

 

Реализацията на проекта  допринесе за справяне с основните проблеми на територията на МИГ „Свиленград-Ареал“, свързани с достъпа до заетост на лицата от целевите групи, които в следствие на различни обстоятелства са застрашени от социално изключване и до намаляване на безработицата и социалното изключване на младите хора на пазара на труда в Община Свиленград.