ПРИКЛЮЧИ ОЦЕНКАТА ПО ДВЕ ПРОЦЕДУРИ  ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СВОМР НА МИГ СВИЛЕНГРАД АРЕАЛ

С Решение № 58/14.08.2020 на УС на МИГ Свиленград Ареал бяха приети:

  • Оценителен доклад на Комисията за оценка на постъпилите проектни предложения с втори краен срок за кандидатстване до 16:30 часа на 13.07.2020г. по процедурата с референтен  № BG06RDNP001-19.286, подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура, туристическа инфраструктура и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони“ 2014-2020. По процедурата е регистрирано и е одобрено едно проектно предложение. Кандидат – община Свиленград. Стойността на Безвъзмездната финансова помощ е 100 %. Предстои одобрение на процедурата за оценка на постъпилите проектни предложения от страна на ДФ „Земеделие“.
  • Оценителен доклад на Комисията за оценка на постъпилите проектни предложения, втори прием със срок за кандидатстване 30.06.202 г. до 17:30 часа по процедура № BG16M1OP002-3.028 „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Свиленград Ареал“ – 2 финансирана по Оперативна програма „Околна среда“2014 – 2020. По процедурата е регистрирано и е одобрено едно проектно предложение. Кандидат – Асоциация наука за природата. Стойността на Безвъзмездната финансова помощ е 100 %. Предстои одобрение на процедурата за оценка на постъпилите проектни предложения от страна на ОПОС.