МИГ СВИЛЕНГРАД АРЕАЛ ОБЯВЯВА ВТОРИ ПРИЕМ ПО ОП РЧР

МИГ „Свиленград-Ареал“, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява Втори прием по процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-2.096 „МИГ Свиленград-Ареал 2.1. Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите на територията на МИГ Свиленград-Ареал “

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 2 ,,Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, Инвестиционен приоритет 1 „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите” на ОП РЧР

Проектите ще се изпълняват на територията на МИГ-Свиленград-Ареал.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

  1. Направление „Подобряване достъпа до заетост“:
  2. Направление „Подобряване достъпа до образование“:
  3. Направление „Подобряване достъпа до социални и здравни услуги“:
  4. Направление „Развитие на местните общности и преодоляване на

негативните стереотипи“:

Общ бюджет по тази покана:  411 498,82 лв.

 Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 39 116 лева

  • Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 234 696 лева

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: (https://eumis2020.government.bg ) и www.migsvilengrad.org – раздел „Кандидатстване – Отворени покани/процедури

Краен срок за представяне на предложенията: 12.10.2020 г. 17:30 часа.

 Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg, където е налично ръководство за работа със системата.