ТРЕТИ ПОДПИСАН ДОГОВОР ПО МЯРКА 7.11 – „ПОВИШАВАНЕ НА АТРАКТИВНОСТТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ И СТИМУЛИРАНЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО ЧРЕЗ ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО И ПРИРОДНО НАСЛЕДСТВО“ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СВОМР НА МИГ СВИЛЕНГРАД АРЕАЛ ОТ ПРСР 2014-2020 Г.

На 03.09.2020 г.  между НПО „Мезек 2016 – ТСП“  и Държавен фонд „Земеделие“  бе подписан трети договор по мярка 7.11 – „Повишаване на атрактивността на територията на МИГ и стимулиране на сътрудничеството чрез популяризиране на културно-историческото и природно наследство“ за изпълнение на проект „Духът на народа от Свиленград и региона“. Стойността на проекта е 19 558,00 лв., като безвъзмездната финансова помощ  /БФП/ е 100%. Срок за изпълнение на проекта 24 месеца. Проектът предвижда теренни проучвания, систематизиране на информацията от теренните проучвания, организиране на семинар за популяризиране на селското културно наследство, отпечатване на книга а книга за региона и други съпътстващи дейности.