ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

На вниманието на членовете на общото събрание на Места инициативна група „Свиленград Ареал“.

Уведомяваме Ви, че на 25.09.2020г. от 16:00 часа в офиса на МИГ Свиленград ареал на ул. Септемврийци № 6 ще се проведе заседание на Общото Събрание на МИГ „Свиленград ареал“ при следния:

 

Дневен ред

  1. Вземане на решение за промяна във финансовото разпределение на СВОМР – прехвърляне на средства от мярка 41 и 4.2 в мярка 6.4
  2. Вземане на решение за удължаване на Договора за кредит с ФОНД ФЛАГ

 

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден в 17:00 ч., на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.