ПОДПИСАН ДОГОВОР ПО МЯРКА 7.5 „ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПУБЛИЧНО ПОЛЗВАНЕ В ИНФРАСТРУКТУРА, ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА И МАЛКА ПО МАЩАБ ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА“ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СВОМР НА МИГ СВИЛЕНГРАД АРЕАЛ ОТ ПРСР 2014-2020 Г.

На 25.09.2020 г.  между  НЧ „Просвета 1870“ и Държавен фонд „Земеделие“  бе подписан договор по мярка 7.5 за изпълнение на проект „Читалището – врата към културното наследство“. Стойността на проекта е 69 955,92 лв., като безвъзмездната финансова помощ  /БФП/ е 100%. Срокът за изпълнение на проекта е до 30.06.2023 г. Проектът предвижда реновация на зала за представяне на нематериалното КИН – обичаи, традиции, ястия и оборудване и обзавеждане на зала за представяне на нематериалното КИН – обичаи, традиции, ястия;