ПРИКЛЮЧИ ОЦЕНКАТА НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА №BG06RDNP001-19.058-S1, ПОДМЯРКА 4.2

Приключи оценкатата на проектни предложения по процедура № BG06RDNP001-19.058-S1 на МИГ Свиленград ареал, Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Програма за развитие на селските райони“ 2014-2020 г. в изпълнение на Стратегия за ВОМР на местна инициативна група Свиленград Ареал. В установения срок в ИСУН постъпиха 2 бр. проектни предложения по процедурата. Предложени за финансиране от Комисията за подбор на проектни предложения са и двете проектни предложения. С Решение №60/30.09.2020 г. Управителния съвет на МИГ Свиленград Ареал одобри Оценителния доклад на КППП.  Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ /БФП/на одобрените проектни предложения е 122 143,50 лв. Предстои одобрение на Оценителния доклад от страна на Държавен фонд „Земеделие“.