ПЪРВИ ПОДПИСАН ДОГОВОР ПО МЯРКА 6.4 „МИГ СВИЛЕНГРАД АРЕАЛ – ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ СВИЛЕНГРАД АРЕАЛ“ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СВОМР НА МИГ СВИЛЕНГРАД АРЕАЛ ОТ ПРСР 2014-2020 Г.

На 23.11.2020 г.,  между „СЕРПАКТ“ ЕООД, МИГ Свиленград Ареал и Държавен фонд „Земеделие“  бе подписан първи договор от одобрените за финансиране проектни предложения по мярка 6.4 „МИГ Свиленград Ареал – Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности на територията на Миг Свиленград Ареал“. Стойността на проекта е 114 617,36 лв., като безвъзмездната финансова помощ  /БФП/ е 75%. Срокът на изпълнение на проекта е 36 месеца. Проектът цели повишаване качеството на предлаганата услуга и повишаване на конкурентоспособността, въвеждане на иновативен процес на управление и предлагане на услугата – Дигитален маркетинг за онлайн магазини и всякакъв вид уеб-сайтове. Предвижда се закупуване на високо технологично компютърно оборудване.