ПОДКРЕПА НА МИКРО И МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19

Уважаеми съграждани,

Бихме желали да Ви информираме, че ако сте кандидатствали по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020г. по процедура BG16RFOP002-2.073 „ПОДКРЕПА НА МИКРО И МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19“, към програмата е сформирана работна група, която е преразгледала всички отхвърлени проектни предложения по процедурата (над 6 000 броя) и е идентифицирала проектите, подадени от допустими кандидати съгласно Условията за кандидатстване и изпълнение, но отхвърлени при оценката поради неизпълнение на критерий/ите за административно съответствие – отхвърлени поради непредставяне в срок или непредставяне съгласно изискванията на допълнително изисканите им документи.

Общия брой проекти, които ще бъдат преразгледани е 3345. В тази връзка е предоставен СПИСЪК на проектните предложения, които ще бъдат преоценени. Може да проверите дали вашата фирма фигурира в списъка. Ако фигурира, проектът ви ще бъде повторно разгледан. Виж файла по долу:

2.073_Списък на проекти за повторна оценка-1