ЗА МИГ СВИЛЕНГРАД АРЕАЛ ИЗМИНАЛАТА 2020 Г. БЕ БЕЛЯЗАНА ОТ ЗНАЧИТЕЛЕН НАПРЕДЪК

През изтеклата 2020 г. МИГ Свиленград Ареал  постигна значителен напредък в изпълнението на Стратегията за Водещо от общностите местно развитие. Бяха проведени шест процедури за набиране на проектни предложения по следните програми –  Програма за развитие на селските райони 2014-2020г., ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., и ОП „Околна среда“ 2014-2020 г. През годината се сключиха  16 тристранни договора за безвъзмездна финансова помощ.

От Програмата за развитие на селските райони

 

По Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ са получени общо шест проектни предложения и е сключен един договор на стойност 91 000 лв. с бенефициент – ЗП Георги Шишков;

 

По Мярка 4.2 – „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ – са получени две проектни предложения и предстои одобрение на процедурата от страна на Държавен фонд „Земеделие“;

 

По Мярка 7.11 – „Повишаване на атрактивността на територията на МИГ и стимулиране на сътрудничеството чрез популяризиране на културно-историческото и природно наследство“, са сключени пет договора на обща стойност 78 232 лв. със следните сдружения с нестопанска цел: Народно читалище „Просвета – 1870“, Неправителствена организация Мезек – 2016-ТСП, Сдружение „Заедно за Свиленград“, Сдружение Хандбален клуб „Свиленград“, Фондация „Музикална младеж“ – клон Свиленград ;

 

По Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ е сключен един договор с община Свиленград, на стойност 168 143,44лв.;

 

По Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура, туристическа инфраструктура и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ е сключен един договор от първи прием с НЧ „Просвета – 1870“, проект „Читалището – врата към културното наследство” на стойност 69955,92 лв. Проведен е втори прием по процедурата и е получено едно проектно предложение;

 

По Мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ са получени единадесет проектни предложения и е сключен един договор със „Серпакт“ ЕООД на стойност 144 617,36лв.;

По ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

По Мярка 1.3 „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора„ успешно приключи проекта на фирма МИГ-94 ЕООД.

По Мярка 2.1 „Социално –икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите на територията на МИГ Свиленград Ареал“ на втори прием са получени пет проектни предложения. Процедурата е в процес на разглеждане от страна на управляващия орган.

По ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

По Мярка 9 ii „МИГ Свиленград Ареал – „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и трудно достъпните райони“ са сключени три договора на обща стойност 665 812,04 лв. със Средно училище „Д-р Петър Берон“, Първо основно училище „Иван Вазов“ и Община Свиленград;

По ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

По Мярка 2.2. МИГ Свиленград Ареал „Капацитет за растеж на МСП на територията на МИГ Свиленград Ареал“ успешно приключиха двата финансирани проекта с бенефициенти СТЕЛМАН“ ООД и Автомобил компонент България“ ЕООД;

По ОП „Околна среда“ 2014-2020 г.

По Мярка „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Свиленград Ареал -2“ бе сключен един договор на обща стойност 4 572 665,75 с  Асоциация „Наука за природата“.

Проведени бяха информационни дни и обучения за разработване на проектните предложения. С оглед на проявения интерес, подадените проектни предложения и резултатите от обявените процедури по ПРСР екипът на МИГ предприе действия по промяна в разходването на средства по отделните мерки в рамките на програмата. Исканата промяна е инициирана с цел остатъчните средства от мерки със проявен слаб интерес  да бъдат използвани по мерки с недостиг на финансови средства за одобрени проекти.

МИГ Свиленград Ареал проведе своя първи празник.  Инициативата бе част от програмата за празника на града. Целта на събитието бе да популяризира дейността на МИГ, както и да даде възможност на местните производители да представят и популяризират продуктите си. Празникът  започна с откриване на изложение на местни продукти, типични за района ястия и напитки. В изложението се включиха самодейците от читалищата на селата Капитан Андреево, Сива река, Мезек и квартал Капитан Петко Войвода.  Най-атрактивната част от събитието бе кулинарно шоу  с участието на Иван Звездев. По време на празника се проведе демонстрация на традиционни занаяти. За доброто настроение на всички присъстващи, се погрижиха самодейни състави от района, които представиха богата фолклорна програма. На присъстващите бяха раздадени много награди и вкусни местни продукти. Празникът  е първото мащабно събитие, с което МИГ популяризира своята дейност и  беше посветено на 10 годишнината от създаването на Местна инициативна група Свиленград Ареал.