ПЪРВИ ПОДПИСАН ДОГОВОР ПО МЯРКА 4.1 „МИГ СВИЛЕНГРАД АРЕАЛ – ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СВОМР НА МИГ СВИЛЕНГРАД АРЕАЛ ОТ ПРСР 2014-2020 Г.

На 30.12.2020 г.,  между Георги Атанасов Шишков / земеделски производител/, МИГ Свиленград Ареал и Държавен фонд „Земеделие“ бе подписан първи договор от одобрените за финансиране проектни предложения по  мярка 4.1 „МИГ Свиленград Ареал – Инвестиции в земеделски стопанства“. Стойността на проекта е 91 000 лв., като безвъзмездната финансова помощ  /БФП/ е 60 %. Срокът на изпълнение на проекта е 24 месеца.

Целта на земеделския стопанин е чрез непрекъснато обновяване и усъвършенстване да създава и устойчиво да поддържа конкурентни предимства, водещи до високи стопански резултати и икономическа ефективност в дългосрочен план. Предвижда се закупуване на земеделска техника.