НОВ ПОДПИСАН ДОГОВОР ОТ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР ЗА БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ПАРКА В КВ. „КАП. ПЕТКО ВОЙВОДА” И ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ В СЕЛАТА ЛЕВКА И ДИМИТРОВЧЕ

На 18.01.2020 г. бе подписан договор по проект на община Свиленград „Обновяване на площи за широко обществено ползване на територията на община Свиленград – с. Левка, с. Димитровче и кв. „Капитан Петко войвода”, гр. Свиленград” между Община Свиленград, МИГ Свиленград-Ареал и ДФ „Земеделие”. Проектът е финансиран от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., МИГ Свиленград ареал“, подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, в изпълнение на  Стратегия от ВОМР. Проектът е на стойност 84 582,50 лв. без ДДС и е с продължителност до 30.06.2023 г. Дейностите включват благоустрояване и изграждане на три обекта за отдих – в Свиленград, в кв. „Кап. Петко войвода” и в селата Левка и Димитровче. В кв. „Капитан Петко войвода“ паркът ще бъде почистен и затревен, а съществуващите алеи ще бъдат възстановени с ново покритие. Ще се изгради нова детска площадка с модерни детски съоръжения. Ще се доставят и монтират нови пейки и кошчета и ще се изгради беседка. В обновения парк ще се инсталира парково осветление. Зелените площи в селата Левка и Димитровче ще бъдат облагородени с изграждането на нови детски площадки за деца от различни възрасти, с нови пейки и кошчета за отпадъци.