УСПЕШНО ИЗПЪЛНЕН ПРОЕКТ НА ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД

На 20.01.2021г. успешно приключи проект „МЛАДИТЕ ХОРА В ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД – АКТИВНИ УЧАСТНИЦИ НА ПАЗАРА НА ТРУДА”, изпълнен по процедура на 1.3. „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора” на МИГ Свиленград Ареал, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“ в изпълнение на Стратегия от ВОМР на МИГ Свиленград Ареал.

Проектът беше свързан с осигуряване на по-добър достъп до заетост на лица на възраст до 29 години със средно или висше образование в Община Свиленград, които не участват в заетост, образование или обучение за намиране на работа и повишаване на тяхната конкурентоспособност чрез обучение по ключови компетентности за трайно включване в пазара на труда. Обучение по дигитална ключова компетентност са преминали 10 младежи, които са получили сертификати. С избраните лица са сключени трудови договори за срок от 6 месеца за изпълнение на длъжността „технически сътрудник“ към Общинска Администрация Свиленград. По проекта са реализирани следните дейности – Провеждане на обучение за придобиване на ключова компетентност. На десет безработни или неактивни лица до 29 години е било проведено обучение по ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност” съгласно Европейската квалификационна рамка, включваща придобиване на знания и умения за обработване на информация, създаване на съдържание и дигитална комуникация, предполагащи умело и правилно използване на електронните средства в работата. Обучението е завършено с полагане на изпит. Успешно завършеното обучение е било удостоверено със сертификат за придобитата ключова компетентност; Включване в заетост на младежи до 29 години. Десет младежи успешно преминали обучението по дигитална компетентност са били включени в заетост в различните структурни звена и дейности в Община Свиленград за срок от 6 месеца на длъжността „технически сътрудник”. След приключване на срока на заетостта по проекта с пет от наетите младежи трудовите отношения продължават и до момента, като трима от тях вече изпълняват експертни длъжности; Доставка на оборудване и консумативи с цел създаване на подходяща среда за работа на хората включени в целевата група на проекта.