ОЩЕ ДВА УСПЕШНО ИЗПЪЛНЕНИ ДОГОВОРА КЪМ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР НА МИГ СВИЛЕНГРАД АРЕАЛ

МИГ Свиленград Ареал започва новата година с още два успешно изпълнени договора.

На 02.01.2021г. фирма „ МК Финанс груп“ ЕООД  приключи изпълнението на проект Устойчиво интегриране на младите хора във фирма „МК Финанс груп“ ЕООД. Чрез проекта се осигури заетост на 4 броя безработни млади лица в сферата на счетоводните услуги и се постигна тяхното устойчиво  интегриране  на пазара на труда.

На 20.01.2021г. Община Свиленград приключи изпълнението на проект „Младите хора в община Свиленград– активни участници на пазара на труда“.  По проекта бе проведено обучение на 10 безработни/неактивни млади лица по ключова компетентност „Дигитална компетентност“. Доставено беше оборудване и консумативи за създаването на подходяща работна среда на младежите. Осигурена беше заетост на 10 лица за 6 месеца.

С изпълнението на двата договора се постигна подпомагане на безработни млади хора до 29-годишна възраст вкл., за намиране на работа, адаптация и повишаване на конкурентоспособността им за трайно включване в пазара на труда, както и за  предоставяне на нови възможности за подобряване на доходите и стандарта на живот на младите хора на територията на МИГ Свиленград Ареал.

Реализацията на проектите  допринесе за справяне с основните проблеми на територията на МИГ „Свиленград-Ареал“, свързани с достъпа до заетост на лицата от целевите групи, които в следствие на различни обстоятелства са застрашени от социално изключване и до намаляване на безработицата и социалното изключване на младите хора на пазара на труда в Община Свиленград.

Проектите се финансираха от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., по процедура BG05M9OP001-1-052 Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора на територията на МИГ Свиленград Ареал.