СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ПО ПРОЦЕДУРА №BG06RDNP001-19.286-S2 – МИГ СВИЛЕНГРАД АРЕАЛ, МЯРКА 7.5 „ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПУБЛИЧНО ПОЛЗВАНЕ В ИНФРАСТРУКТУРА, ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА И МАЛКА ПО МАЩАБ ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ ПРСР 2014-2020

На 04.02.2021 г. бе сключен договор между бенефициента Община Свиленград, МИГ Свиленград Ареал и Държавен фонд „Земеделие“ за изпълнение на проект ”Експониране на културно-историческото наследство чрез създаване на Посетителски център в община Свиленград”. Срокът за изпълнение на проекта е 36 месеца, а стойността е 192 837,73 лв. при 100% финансова подкрепа.  Мисията на проекта е да надгражда културно-туристическия продукт на региона, разкривайки богатството на дълголетни традиции и вдъхновяващо историческото наследство. Проекта предвижда  основен ремонт на съществуваща сграда, находяща се в с.Мезек и обособяването й в Посетителски център. Предвижда се обособяване на приемна зала, в която да бъдат обслужвани посетителите на центъра. Също така ще бъде обособена прожекционна зала, където да се извършват прожекции на информационни материали. Залата ще бъде използвана и за провеждане на конференции, обучителни семинари и други събития на подобни теми. Чрез интерактивни модерни технологии и нови възприятия и похвати в залите ще бъдат представени историята и културата на района. Интерактивният характер на залите ще разкрие неговия голям потенциал непрекъснато да разширява своя експозиционен фонд.

С проекта община Свиленград кандидатства по втора обява за кандидатстване от мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура, туристическа инфраструктура и малка по мащаб туристическа инфраструктура“  от ПРСР 2014-2020 в изпълнение на СВОМР на МИГ Свиленград Ареал.