СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ КЪМ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР НА  МИГ СВИЛЕНГРАД АРЕАЛ ПО ОП РЧР 2014-2020

Местна инициативна група Свиленград Ареал подписа два договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ към Стратегията за водено от общностите местно развитие. Договорите са сключени с  „Бурденис компост“ ЕООД  и „ Петица-1“ ЕООД .

Чрез реализирането на договорите ще се постигне  социално – икономическата интеграция на маргинализираните общности на територията на МИГ Свиленград Ареал, чрез осигуряване на заетост на една от най-уязвимите групи на пазара на труда – ромите и осигуряване на заетост на лица над 54 годишна възраст, застрашени от социална изолация. Основните приоритети на проектите са насочени към предоставяне на възможност за включване в заетост и подобряване на достъпа до социални и здравни услуги.

Проектното предложение на „Бурденис компост“ ЕООД ще  е с продължителност 16 месеца и е на стойност 136 582,05 лева. Проектът ще се изпълнява в партньорство с община Свиленград и чрез него ще се създадат  благоприятни условия за включване на неактивни, безработни и уязвими групи на пазара на труда, чрез осигуряване на заетост на 14 лица , като 4 лица за период от 12 месеца при кандидата и 10 лица за период от 9 месеца при партньора. Ще се проведат 2 информационни семинара.

Проектното предложение на „Петица-1“ ЕООД ще се реализира за 13 месеца и е на стойност 42 162,65 лева. Чрез проекта ще се осигури заетост на 4 лица от целевата група и ще се проведе семинар на тема „Повишаване на здравната култура.

С реализирането на проектите ще се постигне дългосрочен положителен ефект на пазара на труда, защото включените дейности в проектните предложения предоставят на лицата знания, умения и включване в заетост. Ще бъде увеличена тяхната конкурентоспособност, мобилност и увереност. Ще се постигне успешна интеграция на пазара на труда.

Одобрените  проекти са на обща стойност 178 744,70 лв. и се финансират от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., по процедура BG05M9OP001-2.096 „МИГ Свиленград-Ареал 2.1.Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите на територията на МИГ Свиленград-Ареал “