СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ПО ПРОЦЕДУРА №BG06RDNP001-19.058-МИГ СВИЛЕНГРАД АРЕАЛ, ПОДМЯРКА 4.2 „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ“ ОТ ПРСР 2014-2020

На 26.04.2021 г. бе сключен договор между „Бошнаков-09“ ЕООД, МИГ Свиленград Ареал и Държавен фонд „Земеделие“ за изпълнение на проект ”Закупуване на технологично оборудване за месопреработвателно предприятие”. Срокът за изпълнение на проекта е 23 месеца, а стойността е 48 800 лв. при 50% безвъзмездна финансова помощ. По проекта се предвижда да се закупи вакуумна пълначна машина с капацитет 2000кг/ч. за действащото месопреработвателно предприятие, за да се увеличи капацитета на Бошнаков-09 ЕООД и да се модернизира производствения процес.
Проектът на Бошнаков-09 ЕООД е одобрен по първа обява за кандидатстване от мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 в изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие на Местна инициативна група Свиленград Ареал.