Приключи приемът на проектни предложения по процедура № BG06RDNP001-19.137-S2 МИГ Свиленград ареал мярка 4.1.  Инвестиции в земеделски стопанства на мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони“ 2014-2020 г.

На 27.04.2021 г. приключи приемът на проектни предложения по втори прием по процедура № BG06RDNP001-19.137-S2 МИГ Свиленград ареал мярка 4.1.  Инвестиции в земеделски стопанства на мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони“ 2014-2020 г. В системата ИСУН в законовия срок са постъпили 7 проектни предложения. Предстои сформиране на Комисия за подбор на проектните предложения.