ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

На вниманието на членовете на общото събрание на Места инициативна група „Свиленград Ареал“.

Уведомяваме Ви, че на 31.05.2021г. от 16:00 часа в офиса на МИГ Свиленград ареал на ул „Септемврийци“ № 6 ще се проведе заседание на Общото Събрание на МИГ „Свиленград ареал“ при следния:

 

Дневен ред

  1. Вземане на решение за изменение на СВОМР
  2. Вземане на решение за освобождаване на член от ОС/УС на МИГ.
  3. Вземане на решение за прием на нов член в ОС
  4. Вземане на решение за избор на нов член на УС на МИГ.
  5. Обсъждане на възможностите пред МИГ Свиленград ареал свързани с подготовката на СВОМР за периода 2021-2027г.

 

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден в 17:00 ч., на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.