МИГ Свиленград Ареал подписа административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, по Мярка 4.1

На 30.08.2021г., Изпълнителният директор на МИГ Свиленград Ареал – Милена Янева и земеделският производител – Георги Ганчев, подписаха тристранен Договор с Държавен фонд „Земеделие“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“.

 

Местната инициативна група  до момента има сключени двадесет и осем договора за финансиране на проекти към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ. Сключения договор е втори по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Свиленград Ареал“.

 

Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за реализирането на одобрен проект на земеделски производител – Георги Ганчев с наименование: „Повишаване конкурентоспособността на стопанството чрез закупуване на специализирана земеделска техника“.

 

Стойността на одобрените за финансиране разходи е 93 479,38 лв., от които безвъзмездна финансова помощ – 56 087,62 лв.

 

Проектното предложение цели подобряване на цялостната дейност на предприятието чрез:

  1. внедряване на нови продукти, процеси и технологии и обновяване на наличните производствени материални и/или нематериални активи;
  2. подобряване условията на труд, подобряване на хигиенните, ветеринарните, фитосанитарните, екологичните и други условия на производство;
  3. подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти.

 

За реализацията на проекта се предвижда въвеждане на иновация в стопанството като се планира внедряване на нови процеси и технологии чрез нови производствени материални активи на територията на МИГ Свиленград Ареал чрез закупуване на специализирана земеделска техника: миксер, косачка и система от обслужващ и селектиращ станок с теглова система и панели за обслужващ коридор за кравеферма.

 

Дейностите по проекта ще се реализират на територията на с. Костур и с. Младиново за период от 12 месеца.