МИГ Свиленград Ареал предоставя финансиране на малки и средни предприятия по ОПИК

През 2019 г. и през 2021г. МИГ Свиленград Ареал два пъти обяви прием на проекти по мярка „Капацитет за растеж на МСП на територията на МИГ Свиленград Ареал“ с финансовата подкрепа на  Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020. До момента има подадени 3 проектни предложения, като две от тях вече са изпълнени и верифицирани. След приключване и на 2-рия прием са налични  остатъчни средства в размер на 1 159 609,90 лв.

МИГ Свиленград Ареал търси кандидати по МЯРКА „Капацитет за растеж на МСП на територията на МИГ Свиленград Ареал“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020.

Одобрени средства по мярката: 796 190,10 лв.

Остатъчни средства по мярката: 1 159 609,90 лв.

 

Минимален и максимален размер на финансова помощ за проект:

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проект по настоящата процедура е 88 012,35лв.

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проект по настоящата процедура е 352 049,40лв.

Максималният интензитет  на  безвъзмездната финансова помощ (БФП) е до 90 % от общата стойност на допустимите разходи по проекта.

 

Допустими кандидати:

Малки и средни предприятия от територията на МИГ „Свиленград Ареал“.

 

Допустими дейности:

-Подкрепа за общи производствени инвестиции за подобряване на производствения капацитет за растеж чрез ефективното и ефикасно използване на факторите на производство и чрез изграждането на възможности за възприемане и адаптиране на европейски и международни знания и технологии.

-Подкрепа за специализирани услуги за МСП за развитие и укрепване на управленския капацитет .

-Подкрепа за растеж на предприятия чрез подобряване на качеството и насърчаване на използването на ИКТ и услуги

-Дейности за информиране и публичност.

 

Всички допустими кандидати  по мярката могат да заявят своя интерес за кандидатстване и да зададат въпросите си в офиса на МИГ на ул. „Септемврийци № 6 до 1 октомври 2021г.